Izolacyjność akustyczna okien. Od czego zależy izolacyjność akustyczna. Wymagania i przepisy.

Izolacyjność akustyczna okien. Od czego zależy izolacyjność akustyczna. Wymagania i przepisy.
Coraz większy hałas, budowa domów w pobliżu szlaków transportowo-komunikacyjnych, to wszystko wymusza coraz większą ochronę przed hałasem.
W tym odcinku dowiecie się:
  • co to jest izolacyjność akustyczna,
  • w jaki sposób wyznacza się izolacyjność akustyczną okien,
  • co ma wpływ w oknie na izolacyjność akustyczną,
  • jakie są wymagania i przepisy dotyczące minimalnej izolacyjności akustycznej dla okien,
  • czy izolacyjność akustyczna okien to obowiązkowa właściwość.
Jeśli spodobał wam się ten odcinek polubcie ten film – dajcie łapkę w górę.

Pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału. Możecie również wspierać ten kanał na stronie patronite.pl/oknofakty Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia. PN-B-02151-3 – Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych PN-EN ISO 10140-2 – Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.
Verified by MonsterInsights