Kompetencje Laboratorium

Kompetencje Laboratorium.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w dniu 7 września 2009 roku uzyskało notyfikację. Upoważnia to nasze Laboratorium do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań z Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Badania okien Laboratorium- System Zarządzania Jakością

Działalność naszego Laboratorium  opiera się na systemie zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Zawiera ona wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, co pozwoliło nam wykazać, że działamy w sposób kompetentny i wydajemy ważne wyniki z badań (odpowiednie do zamierzonego zastosowania), działamy w sposób niezależny i bezstronny.
Mobilne Laboratorium podjęło szereg działań na rzecz zachowania bezstronności i poufności, w tym, wdrożyło politykę antykorupcyjną.
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. nie akceptuje żadnych zachowań korupcyjnych. Celem, jaki chce osiągnąć, jest zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia sytuacji korupcyjnych, poprzez wdrożenie polityki antykorupcyjnej. Niniejsza polityka obowiązuje Kierownictwo, wszystkich pracowników oraz wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek usługi w imieniu lub na rzecz Laboratorium. Wymagane jest przestrzeganie założeń w niej zawartych przez klientów, kontrahentów i wszelkie podmioty współpracujące z MLTB.

Zasady polityki antykorupcyjnej:

 • przejrzystość działania Laboratorium,
 • MLTB nie przyjmuje i nie wręcza gratyfikacji finansowych i niefinansowych (łapówek),
 • klienci i kontrahenci nie mogą przychylać się do propozycji lub żądania korzyści materialnej lub niematerialnej od Kierownictwa i pracowników Laboratorium,
 • klienci i kontrahenci nie mogą oferować Kierownictwu i pracownikom MLTB korzyści majątkowych lub osobistych,
 • jako działanie korupcyjne, na równi traktowane jest odnoszenie korzyści, dawanie i branie łapówek,
 • obowiązkiem jest identyfikowanie, wykrywanie i zgłaszanie Kierownictwu przypadków przekupstwa i korupcji,
 • Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do zapobiegania i zwalczania działań korupcyjnych.

Określony cel i zasady są realizowane poprzez:

 • stosowanie polityki Laboratorium, zwłaszcza sformułowanego w niej celu w odniesieniu do obiektywności, bezstronności działań laboratoryjnych oraz jednakowego traktowania wszystkich klientów,
 • właściwą realizację obowiązujących w Laboratorium procedur postępowania przez personel MLTB, kontrahentów i osób działających na rzecz lub w imieniu przedsiębiorstwa,
 • informowanie klientów o prawach i obowiązkach wynikających z udzielonej akredytacji i notyfikacji,
 • bieżącą identyfikację i analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych,
 • monitorowanie wszystkich powiązań personalnych, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz podejmowanie działań mających minimalizować lub wyeliminować wykryte ryzyko,
 • świadomość i szkolenie personelu nt. konieczności postępowania według zasad etycznych, mające na celu zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów i korupcji,
 • zobowiązanie do informowania Kierownictwa w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia sytuacji korupcyjnej,
 • działania informacyjne – polityka antykorupcyjna podana do wiadomości na stronie Internetowej oraz w stacjonarnej siedzibie laboratorium,
 • monitorowanie procedur postępowania, także pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
SKARGI.
Na wyraźną prośbę Klienta, udostępniamy do wglądu  procedurę dotyczącą, przyjętego i wdrożonego przez Laboratorium, sposobu postępowania ze skargami.
NUMER NOTYFIKACJI MOBILNEGO LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ.
Opracowaliśmy zasady dotyczące zarządzania naszym numerem notyfikacji, aby nie był wykorzystywany w niewłaściwy sposób lub przez nieupoważnione do tego instytucje. Na prośbę, udostępnimy wdrożoną procedurę jednostkom zainteresowanym.
Verified by MonsterInsights