Kompetencje Laboratorium

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta. Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość.
Przeprowadzanie badań w fabryce umożliwia bieżącą obserwację efektów pracy i zastosowanych rozwiązań technologicznych (okucia, szyby, profile, nowe maszyny do produkcji). Jest to także rozwiązanie komfortowe i pozwalające oszczędzić czas, a co za tym idzie – fundusze, które każdy producent musi przeznaczyć na badania wyrobów i kontrolę jakości.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w dniu 7 września 2009 roku uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189). Upoważnia to nasze Laboratorium do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1054 

Laboratorium badawcze notyfikowane w Unii Europejskiej Nr NB 2189

 

System Zarządzania Jakością

Działalność naszego Laboratorium notyfikowanego opiera się na Systemie Zarządzania Jakością według PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Norma ta zawiera wymagania dotyczące kompetencji do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań, łącznie z pobieraniem próbek. Norma obejmuje badania i wzorcowania, które są wykonywane przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, metod nieznormalizowanych oraz metod, które zostały opracowane w laboratorium. Norma dotyczy wszystkich organizacji przeprowadzających badania i/lub wzorcowania.
Na prośbę Klienta udostępniamy do wglądu pełną procedurę dotyczącą postępowania ze skargami i odwołaniami oraz procedurę dotyczącą zasad stosowania numeru notyfikacji Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. nie akceptuje żadnych zachowań korupcyjnych. Celem, jaki chce osiągnąć, jest zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia sytuacji korupcyjnych, poprzez wdrożenie polityki antykorupcyjnej. Niniejsza polityka obowiązuje Kierownictwo, wszystkich pracowników oraz wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek usługi w imieniu lub na rzecz Laboratorium. Wymagane jest przestrzeganie założeń w niej zawartych przez klientów, kontrahentów i wszelkie podmioty współpracujące z MLTB.

Zasady polityki antykorupcyjnej:

 • przejrzystość działania Laboratorium,
 • MLTB nie przyjmuje i nie wręcza gratyfikacji finansowych i niefinansowych (łapówek),
 • klienci i kontrahenci nie mogą przychylać się do propozycji lub żądania korzyści materialnej lub niematerialnej od Kierownictwa i pracowników Laboratorium,
 • klienci i kontrahenci nie mogą oferować Kierownictwu i pracownikom MLTB korzyści majątkowych lub osobistych,
 • jako działanie korupcyjne, na równi traktowane jest odnoszenie korzyści, dawanie i branie łapówek,
 • obowiązkiem jest identyfikowanie, wykrywanie i zgłaszanie Kierownictwu przypadków przekupstwa i korupcji,
 • Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do zapobiegania i zwalczania działań korupcyjnych.

Określony cel i zasady są realizowane poprzez:

 • stosowanie polityki Laboratorium, zwłaszcza sformułowanego w niej celu w odniesieniu do obiektywności, bezstronności działań laboratoryjnych oraz jednakowego traktowania wszystkich klientów,
 • właściwą realizację obowiązujących w Laboratorium procedur postępowania przez personel MLTB, kontrahentów, członków komitetów i osób działających na rzecz lub w imieniu przedsiębiorstwa,
 • informowanie klientów o prawach i obowiązkach wynikających z udzielonej akredytacji i notyfikacji,
 • bieżącą identyfikację i analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych,
 • monitorowanie wszystkich powiązań personalnych, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz podejmowanie działań mających minimalizować lub wyeliminować wykryte ryzyko,
 • świadomość i szkolenie personelu nt. konieczności postępowania według zasad etycznych, mające na celu zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów i korupcji,
 • zobowiązanie do informowania Kierownictwa w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia sytuacji korupcyjnej,
 • działania informacyjne – polityka antykorupcyjna podana do wiadomości na stronie Internetowej oraz w stacjonarnej siedzibie laboratorium,
 • monitorowanie procedur postępowania, także pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Wyposażenie laboratorium

W codziennej pracy wykorzystujemy mobilne stanowiska, które są obecnie najnowszymi tego typu urządzeniami w Polsce. Umożliwiają one przeprowadzenie badań okien i drzwi w fabryce oraz na elemencie wbudowanym w obiekcie budowlanym.  Dysponujemy dwoma przenośnymi komorami badawczymi oraz jednym stanowiskiem stacjonarnym znajdującym się w laboratorium w Wałbrzychu.
Parametry techniczne stanowisk:
 • mobilna komora do badania okien o max wymiarach badawczych szer. 1500 x wys. 1550mm,
 • mobilna komora do badania okien i drzwi o max wymiarach badawczych szer. 2300 x wys. 2300mm,
 • stacjonarna komora do badania okien i drzwi o max wymiarach badawczych szer. 5000 x wys. 4000mm,
 • max  obciążenie wiatrem 4000 Pa (ciśnienie dodatnie lub ujemne),
 • max wydatek powietrza do 500 m³/h,
 • wodoszczelność (metody badawcze 1A, 2A, 1B, 2B).
Stanowiska do badań wyposażone jest dodatkowo w urządzenia pomiarowe do pomiaru przemieszczeń i odkształceń badanych wyrobów. Wszystkie wykorzystywane przez nas przyrządy kontrolno-pomiarowe są odpowiednio kalibrowane i posiadają aktualny status wzorcowania. Nasze laboratorium akredytowane jest do Państwa dyspozycji.

Die Laborkompetenzen

Das Mobile Labor der Bautechnik führt Untersuchungen der Fenster und Außentüren durch, direkt vor Ort an den Produktionsstätten bei dem Produkthersteller. Unser Labor ist das einzige notifizierte Prüflabor in ganz Polen, welches solche Möglichkeiten anbietet.

Durchführung der Produktuntersuchungen direkt an den Produktionsstätten/ Fabriken ermöglicht eine ständige Beobachtung der fortschrittlichen Auswirkungen der Arbeit und der angewendeten technischen Lösungen die Einflüsse auf die Produktqualität haben (Fensterbeschläge, Fensterscheiben, Fensterprofile, neue Anlagen/ Maschinen für die Produktion etc.). Das ist auch eine komfortable Lösung, die ermöglicht die Zeit und damit verbundene Kosten einzusparen, die jeder Produzent/ Produkthersteller in die Produktuntersuchung sowie dessen Qualitätsuntersuchungen vorsehen muss.

Das Mobile Labor der Bautechnik erhielte am 7. September 2009 Ihre Notifizierung (Notifizierungsnr.: NB 2189). Diese Notifizierung berechtigt unser Labor zum Durchführung der  anfänglichen Untersuchungen Typs –  ITT (Initial Type Testing) übereinstimmig mit der europäischen Norm PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Anforderungen der Produktnorm Fenster und Außentüren. Teil 1: Fenstern und Außentüren  ohne Feuerwiderstandseigenschaften und/ oder Rauchdichtigkeit”, wodurch die Ergebnisse der Untersuchungen des mobilen Labors in der gesamten Europäischen Union anerkannt werden.

Prüf-/ Untersuchungslabor akkreditiert durch PCA, NR.: AB 1054

Prüf-/ Untersuchungslabor notifiziert in Europäischen Union Nr.: NB 2189

 

Qualitätsmanagementsystem

Die Tätigkeiten unseres Labors basieren auf dem Qualitätsmanagementsystem PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007: „Allgemeine  Anforderungen an die Kompetenzen von Prüf- und Kalibierlaborationen“. Diese Produktnorm beinhaltet die Anforderungen an Kompetenzen zum Durchführung der Prüfungen und/ oder Kalibrierung, anhand der entnommenen Proben. Diese Norm umfasst die Prüfungen und Kalibrierungen, die bei Ausübung des normierten Verfahrens, nicht normierten Verfahrens genutzt werden und Verfahrens, die im Prüflabor entwickelt wurden. Die Norm gilt für alle Organisationen, die die Prüfungen und Kalibrierungen durchführen.

Auf Kundenwunsch geben wir den Einblick in das gesamte Verfahren frei, im Bezug auf die Behandlung von Beschwerden und Widersprüchen sowie Verfahren bezüglich der Verwendung des Notifikationsnummer des mobilen Labors der Bautechnik.

 

Ausstattung des Labors

In der täglichen Arbeit benutzen wir mobile Prüfkammern, die aktuell zu den neusten diesen Typs in ganz Polen gehören. Diese ermöglichen die Durchführung der Prüfungen/ Untersuchungen von Fenstern und Türen in den Fabriken/ Produktionsstätten, oder an den schon bereits eingebauten Elementen auf den Baustellen. Wir verfügen über zwei transportablen Prüf-/ Untersuchungskammern und einer stationären Prüfstelle, die sich in unseren Prüflabor in Wałbrzych befindet.

Technische Parameter der Prüf-/ Untersuchungskammern:

 • mobile Kammer zum prüfen/ untersuchen der Fenstern – max. Dimensionen B=1500 mm x H=1550 mm,
 • mobile Kammer zum prüfen/ untersuchen der Fenstern und Türen – max. Dimensionen B=2300 mm x H=2300 mm,
 • stationäre Kammer zum prüfen/ untersuchen der Fenstern und Türen – max. Dimensionen B=5000 mm x H=4000 mm,
 • Windbelastung 4000 Pa (Über- und Unterdruck),
 • Luftstrom bis 500 m³/h,
 • Wasserdichtigkeit (Prüf-/ Untersuchungsmethoden 1A, 2A, 1B, 2B).

Die Prüf-/ Untersuchungskammern sind zusätzlich in Messgeräte, die für die Messung/ der Verschiebung und Deformierung der untersuchten Gegenständen ausgestattet. Alle durch uns genutzten Messgeräte sind angemessen kalibriert und verfügen über dem aktuellen Kalibrierungsstatus.

 

Unsere Mission

Unsere Priorität ist die Qualität unseren geleisteten Dienstleistungen und ausgeführten Prüfungen/ Untersuchungen. Wir sorgen für die Zuverlässigkeit, Fairness und Einhaltung der Fristen. Der Verlauf jeder Prüfung/ Untersuchung wird sorgfältig dokumentiert, garantiert Richtigkeit, Wiederholbarkeit und richtige Interpretation der Ergebnisse. Die Kompetenzen und Fähigkeit unserer Teammitglieder werden ständig unter Beobachtung verfolgt und verbessert, durch dessen Teilnahme bei den Prüfungen/ Untersuchungen und internen Schulungen.