Wieje od okna – przepuszczalność powietrza EN 1026

Wieje od okna – przepuszczalność powietrza EN 1026

W jaki sposób wykonuje się badania przepuszczalności powietrza okna? Jakie są klasy przepuszczalności powietrza okna i która klasa jest najlepsza? W których miejscach okno może być nieszczelne, a w których nie powinno. W tym odcinku odpowiadamy na pytanie gdzie „wieje przez okno”.

Pamiętajcie o subskrybcji tego kanału. Jeśli spodoba Wam się ten materiał dajcie łapkę w górę. Możecie również wspierać ten kanał na stronie www.patronite.pl/oknofakty

Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia. PN-EN 1026 – Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza — Metoda badania. PN-EN 12207 – Okna i drzwi — Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.

Verified by MonsterInsights