Przeniesienie praw do badań wstępnych typu

Przeniesienie (kaskadowanie) praw do badań wstępnych typu

Wybór między posiadaniem własnych badań typu lub udostępnionych wielu producentom wydaje się oczywisty. Warto jednak zapoznać się z zasadami kaskadowania i uniknąć wielu błędów przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.

PODSTAWY

Punkt 7.2.5 normy wyrobu PN-EN 14351-1+A1 mówi:

Projektant konstrukcji (który może być zarówno producentem komponentów, projektantem, ”dostawcą systemu”, lub jednostką zapewniającą producentowi obsługę techniczną), który projektuje daną konstrukcje, może poddać gotowy wyrób, w którym zastosowano komponenty wyprodukowane przez niego lub przez innych, wstępnym badaniom typu (…) a następnie udostępnić sprawozdanie z ITT komplementatorom.

Aby skorzystać z kaskadowania producent zgodnie z punktem 7.2.5.2 wyżej wymienionej normy wyrobu zobowiązany jest:

 

 1. mieć podpisaną umowę z dawcą badań dotyczą wykorzystywania wyników badań i dokumentacji technicznej,
 2. być odpowiedzialny za wprowadzanie wyrobu do obrotu i jego wykonanie zgodnie z instrukcją projektanta,
 3. stosować instrukcje produkcji wyrobu (przeważnie katalog systemowy) jako integralną częścią zakładowej kontroli produkcji,
 4. być zdolnym do dostarczenia udokumentowanych dowodów na to, że stosowany przez niego zestaw komponentów i technologia odpowiada wyrobowi, który został poddany ITT
 5. być zobowiązany do przechowywania kopi wyników badań typu od momentu zakończenia wyprodukowania wyrobu przez jeszcze 10 lat,
 6. pamiętać, że w przypadku nieprzestrzegania umowy zawartej z projektantem konstrukcji jest odpowiedzialny za wyrób, który wyprodukował i za to, że jest niezgodny z deklarowanymi właściwościami.

Ponad to każdego kto umieszcza na wyrobach oznakowanie CE obowiązuje:

 • wdrożenie, udokumentowanie  funkcjonującej zakładowej kontroli produkcji.

Przeprowadzanie pisemnie potwierdzonej kontroli ZKP nie rzadziej niż raz w roku.

Własne badania typu (ITT)
Zalety:

 1. badania typu dla konstrukcji faktycznie produkowanych – specyfika docelowego rynku,
 2. określenie swoich faktycznych osiągów produkowanych wyrobów,
 3. stosowanie tańszych komponentów,
 4. stosowanie innych lepszych komponentów, rozwiązań,
 5. dobrowolność przy doborze komponentów (wolny rynek) – pod warunkiem stosowania ich przez cały czas od momentu badań typu,
 6. korzystniejszy wizerunek marketingowy, własna często wymagana przez inwestorów historia badań,
 7. wybór laboratorium, z adekwatną do potrzeb ofertą

inwestycja we własne badania jest inwestycją w  wiedze o swoim produkcie

Wady:

 1. relatywnie wyższa inwestycja początkowa.
Kaskadowe (obce) badania typu (ITT)
Zalety:

 1. obniżenie kosztów związanych z badaniami typu dla różnych konstrukcji
 2. dostęp do badań typu dla różnych konstrukcji,
 3. dostęp do różnych badań specjalistycznych,*
 4. nadzór i zapewnienie obsługi technicznej przez projektanta.*

*jeśli badania udostępnia systemodawca

Wady:

 1. ścisłe stosowanie tych samych komponentów,
 2. ścisłe stosowanie się do dokumentacji systemowej,
 3. niskie wyniki przebadanych wyrobów lub wysokie wyniki trudne do osiągniecia przez producenta dla potwierdzenia zdolności produkcyjnej lub też ich utrzymanie,
 4. narzucony rodzaj przebadanych typów konstrukcji,
 5. uboga gama przebadanych typów konstrukcji,
 6. konieczność wykonania dodatkowych badań np. przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej przy stosowaniu zespoleń innych lub od innego producenta niż w badaniach typu,
 7. obce badania – niekorzystny dla producenta obraz marketingowy,
 8. narzucony wybór laboratorium, w którym mają być wykonywane badania kontrolne, co może być niekoniecznie korzystne cenowo dla producenta – warunek posługiwania się badaniami typu

Warto wiedzieć

W raz z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 zmieni się definiowanie wymagań́ dla wyrobu budowlanego, których spełnienie oznacza dziś , że wyrób jest bezpieczny i może być́ stosowany w budownictwie na rzecz zagwarantowania, by wyrobom towarzyszyły wiarygodne dane dotyczące właściwości użytkowych.

Poprzez sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych producent przejmie na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych normą zharmonizowaną.

przeniesienie_praw_do_badan_wstepnych_typu
Verified by MonsterInsights