Obowiązki dystrybutorów

„dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku” cytat z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Do tej pory ukazało się bardzo dużo artykułów w mediach branżowych na temat obowiązków producentów wobec przepisów i norm zharmonizowanych. Bardzo mało pisze się o obowiązkach dystrybutorów – przedstawiciele handlowi, dealerzy – jakie nakłada na nich rozporządzenie nr 305/2011 CPR. Warto przetaczać artykuł 14 powyższego rozporządzenia. Rozporządzenie to nakłada wobec dystrybutorów istotne obowiązki.

Każdy z „handlowców”, który udostępnia wyrób na rynku w łańcuchu dostaw musi zapewnić, aby sprzedawanemu wyrobowi towarzyszyło:

  • oznakowanie znakiem CE wraz informacjami towarzyszącymi,
  • prawidłowa i właściwa dla danego typu wyrobu Deklaracja Właściwości Użytkowych,
  • instrukcje obsługi,
  • informacje dotyczące bezpieczeństwa,

Powyższe dokumenty muszą być dostarczone oczywiście w odpowiednim języku dla danego kraju, w którym wyrób jest udostępniamy. Na żądanie właściwego organu krajowego (w Polsce GUNB) musi również powyższe dokumenty udostępnić do wglądu i kontroli, jak również wszelką dokumentację zapewniającą zgodność wyrobu z wystawioną przez producenta Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Ponadto dystrybutor, w momencie gdy jest odpowiedzialny za wyrób – przechowywanie i transport, to zapewnia i dokłada wszelkich starań, że nie zmienią się właściwości danego wyrobu z właściwościami deklarowanymi przez producenta. Okleinowane okna na nasłonecznionym placu u przedstawiciela handlowego to częsty widok. Transport busem okien opartych o ścianę paki bez zabezpieczeń, bo przecież jest blisko – to też częsta praktyka.

Nie tylko obowiązki spoczywają na dystrybutorach, mają oni również swoje prawa, o których warto pamiętać. Jak coś pójdzie nie tak, to przecież idą na pierwszy ogień w relacji z klientem.

Jeśli istnieją podejrzenia, że wyrób jest niezgodny z deklarowanymi przez producenta parametrami (można np. wykonać badania na budowie) lub producent nie spełnia wymagań powyższego rozporządzenia (np. brak oznakowania CE, itp.) to nie udostępnia takiego wyrobu na rynku czekając na wyjaśnienia lub uzupełnienie brakujących dokumentów lub inne właściwe rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli wyrób stwarza zagrożenie dodatkowo informuje o tym organy nadzoru rynku. Jeśli zostały podjęte środki naprawcze dystrybutorzy upewniają się również co do podjętych działań włącznie z wycofaniem wyrobu z obrotu lub od użytkowników jeśli zajdzie taka konieczność.

Od kliku lat zanotowaliśmy w naszym laboratorium wzrost badań oraz ekspertyz zlecanych przez inwestorów jak również dystrybutorów. Badania, które wykonujemy na zlecenie to przeważnie testy prowadzone na budowach, są często wymaganiem kontraktowym. Badania obejmują przeważnie sprawdzenie wyrobu zamontowanego lub nie zamontowanego w zakresie:

  • wodoszczelności,
  • przepuszczalności powietrza,
  • odporności na obciążenie wiatrem,
  • izolacyjności akustycznej.

Ekspertyzy wykonywane są w zakresie oceny prawidłowego wykonania wyrobu oraz poprawności złożonej do niego dokumentacji.

Jak wnika z powyższego, inwestorzy (klienci indywidualni) czy też dystrybutorzy mają widocznie powody (często uzasadnione i potwierdzone), aby sprawdzać i kontrolować to co dostają od producenta.

Verified by MonsterInsights