Izolacyjność akustyczna co to jest ?

komora akustyczna

Komora akustyczna Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.

Izolacyjność akustyczna to  różnica między hałasem na zewnętrznym a słyszanym wewnątrz pomieszczenia przy zastosowaniu przegrody. Obowiązujące wartości izolacyjności akustycznej Rw dla przegrody zewnętrznej wyrażana jest w decybelach (dB) i określa skuteczność redukcji hałasu przez poszczególne jej składowe – ściany, dach, drzwi czy okna.

Im wyższa izolacyjność akustyczna Rw, tym mniej hałasu dostaje się do budynku z zewnątrz.

  • Rw (C, Ctr) – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej wraz z widmowymi wskaźnikami adaptacyjnymi C i Ctr,
  • RA1 = Rw + C – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród wewnętrznych,
  • RA2 = Rw + Ctr – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej dla przegród zewnętrznych.

gdzie:

Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości

 

Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej 

Wskaźniki stosowane do oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku, wyrażone w dB, zostały określone w normach EN ISO 717-1:2021-06

Jako podstawowe przyjęto trzy wskaźniki oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych:

R’w – wskaźnik ważony przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej,

DnT,w – wskaźnik ważony wzorcowej różnicy poziomów,

Dn,w – wskaźnik ważony znormalizowanej różnicy poziomów,

oraz dwa wskaźniki oceny izolacyjności od dźwięków uderzeniowych:

L’n,w – wskaźnik ważony przybliżonego  znormalizowanego poziomu uderzeniowego,

Ln,T,w – wskaźnik ważony wzorcowego poziomu uderzeniowego.

Wprowadzono ponadto widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr (dla dźwięków powietrznych) oraz CI (dla dźwięków uderzeniowych) , pozwalające na dokładniejszą ocenę izolacyjności akustycznej przegrody w zależności od widma hałasu przenikającego przez nią.

Przy formułowaniu wymagań podstawowych (a więc minimalnych, mających zapewnić podstawowy komfort akustyczny), najczęściej stosowany jest wskaźnik R’w.

Wskaźniki uwzględniające wpływ izolacyjności akustycznej w zakresie niskich częstotliwości są szczególnie istotne w przypadku budynków o konstrukcji lekkiej, w których izolacyjność akustyczna przegród na niskich częstotliwościach jest stosunkowo mała.

Właściwości izolacyjności akustycznej okien

Izolacyjność akustyczna okien – wskaźnik Rw (C; Ctr) jest każdorazowo określany dla całej konstrukcji okiennej.

Aby i izolacyjność akustyczna okien przynosiła korzyści użytkownikom należy ustalić wartość obciążenia elewacji budynku hałasem.  Na tej podstawie szacuje się parametr izolacyjności akustycznej  R’A1 lub R’A2 dla okna.

Lobc – Lwym = R’A1 lub R’A2 (dB),

Verified by MonsterInsights