Akustyka budynków

Akustyka budynków – ważne zmiany

Norma PN-B-02151-3:2015-10 oraz jej dodatek Ap1:2016-02 to dokumenty dotyczące akustyki budowlanej i ochrony przed hałasem w budynkach. Określają one szczegółowe wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej różnych elementów konstrukcyjnych, takich jak ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi, sufity, okna i drzwi.

Jednym z głównych celów tych norm jest ustalenie minimalnych wartości izolacyjności akustycznej (dB) dla poszczególnych przegród, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed hałasem w budynkach.

Aktualnie pełna implementacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych ma obowiązywać od 1 sierpnia, podczas gdy rozporządzenie dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego będzie miało zastosowanie od 1 kwietnia, z wyjątkiem sekcji dotyczącej analiz akustycznych. Z tego powodu wszystkie zmiany będą obowiązywać dopiero od 1 sierpnia

 • Norma PN-B-02151-3:2015 określa minimalne wartości izolacyjności akustycznej drzwi między klatką schodową a mieszkaniem w zależności od obecności przedpokoju:

  • RA1R ≥ 30 dB, gdy w mieszkaniu jest przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części mieszkania,
  • RA1R ≥ 35 dB w przypadku braku przedpokoju.

Wcześniej przepis brzmiał:

 • Ściany zewnętrzne, stropy, ściany wewnętrzne, okna w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych – miały być izolowane od dźwięków powietrznych.

Teraz przepis brzmi:

 • Ściany zewnętrzne, stropy, ściany wewnętrzne, okna w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych – nadal muszą być izolowane od dźwięków powietrznych, ale drzwi wejściowe do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż 37 dB.

Przykładowa izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wg tab. 3 z PN-B-02151-3:2015-10

Strop między mieszkaniami, R’A1, ≥ 51 [dB]
Ściana między mieszkaniami, R’A1, ≥ 50 [dB]
Ściany między klatką schodową i/lub korytarzem komunikacji ogólnej a dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu, R’A1, ≥ 50 [dB]
Ściana pełna bez drzwi, R’A1, ≥ 30 [dB]
Ściana z drzwiami, gdy w mieszkaniu znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami od pozostałej części mieszkania, Ściana z drzwiami w sytuacjach innych niż wyżej, R’A1, ≥ 38 [dB]
Ściana lub strop między mieszkaniem a: garażem, pomieszczeniem technicznym, handlowym, usługowym, salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których nie prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca, R’A1, ≥ 58 [dB]
Ściana lub strop między mieszkaniem a: salą klubową, kawiarnianą, restauracyjną, w których prowadzi się działalność z udziałem muzyki i/lub tańca pomieszczeniem, w którym zainstalowane urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć ruchowych są źródłem zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych, R’A1, ≥ 65 [dB

Nowe przepisy nakładają dodatkowy wymóg minimalnej izolacji akustycznej na poziomie 37 dB dla drzwi wejściowych do mieszkania. Zmiana ta ma na celu zapewnienie mieszkańcom większego komfortu akustycznego i ograniczenie hałasu z zewnątrz. Niestety, nie określono jasno, o jaki parametr chodzi, co może budzić wątpliwości.

Te normy uwzględniają różne rodzaje dźwięków, takie jak hałas zewnętrzny, sąsiedzki, przemysłowy oraz dźwięki mechaniczne, aby określić właściwe wartości izolacyjności. Oprócz tego określają procedury pomiarowe i warunki testowe dla oceny izolacyjności akustycznej przegród, wymagania dotyczące materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, które wpływają na izolacyjność akustyczną, oraz przepisy dotyczące dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie tych norm ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacji akustycznej w budynkach, co przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz jakości środowiska pracy w obiektach użyteczności publicznej. Dzięki nim inwestorzy i projektanci mają jasne wytyczne dotyczące projektowania i budowy budynków z uwzględnieniem ochrony przed hałasem.

Norma PN-B-02151-3:2015-10 oraz jej dodatek Ap1:2016-02 określają szereg obowiązków dla producentów przegród mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu izolacji akustycznej w budynkach. Oto niektóre z głównych obowiązków wynikających z tych norm:

 • Zapewnienie minimalnych wartości izolacyjności akustycznej (dB) dla różnych rodzajów przegród, takich jak ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłogi, sufity, okna i drzwi.
 • Przeprowadzenie testów i pomiarów: Producent musi przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary izolacyjności akustycznej przegród, aby potwierdzić, że spełniają one określone w normach wymagania.
 • Uzyskanie odpowiednich certyfikatów i deklaracji zgodności: Producent musi uzyskać certyfikaty potwierdzające zgodność jego produktów z wymaganiami normy oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Zapewnienie odpowiednich materiałów: Producent jest odpowiedzialny za dobór i stosowanie materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, które mają wpływ na izolacyjność akustyczną przegród.
 • Etykietowanie produktów: Producent musi odpowiednio oznaczać swoje produkty, aby informować użytkowników o ich właściwościach izolacyjnych oraz zgodności z normami.
 • Zachowanie dokumentacji technicznej: Producent powinien prowadzić kompleksową dokumentację techniczną, w której zawarte będą wszystkie informacje dotyczące izolacji akustycznej jego produktów oraz przeprowadzonych testów i pomiarów.
 • Zapewnienie ciągłości produkcji: Producent musi dbać o zachowanie ciągłości i powtarzalności procesu produkcyjnego, aby zapewnić, że wszystkie produkowane przegrody spełniają ustalone wymagania.
 • Utrzymywanie jakości: Producent powinien regularnie kontrolować jakość swoich produktów oraz podejmować wszelkie niezbędne działania mające na celu poprawę ich parametrów izolacyjności akustycznej.

Poprzez skrupulatne wypełnienie tych obowiązków producenci mogą zapewnić, że ich produkty spełniają najwyższe standardy izolacyjności akustycznej, co przyczynia się do poprawy komfortu użytkowników budynków oraz jakości środowiska akustycznego.

Zmiany w projekcie budowlanym

Wcześniej, w opisie technicznym projektu, musiano uwzględnić:

 1. Opisy materiałów i konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych ścian budynku.

Teraz, w opisie technicznym projektu, dodaje się:

4a) Analiza technicznych i materiałowych rozwiązań mających spełnić wymagania dotyczące hałasu, zwłaszcza:

a) Hałas wokół budynku, b) Poziomy izolacji akustycznej potrzebne w budynku, np. między pomieszczeniami, oknami, drzwiami, c) Materiały budowlane zapewniające wymaganą izolację akustyczną, d) Dopuszczalne poziomy hałasu i dźwięku przenikającego do wnętrz budynku – dla domów jednorodzinnych z dwoma lokatorami, domów szeregowych lub bliźniaczych oraz budynków wielorodzinnych.

W skrócie, nowe przepisy wprowadzają też obowiązek wykonania analizy rozwiązań, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych dla każdego rodzaju budynku mieszkalnego, co jest kluczową zmianą. Wcześniej tego typu analizy były często pomijane, szczególnie przy budynkach szeregowych, co powodowało problemy z hałasem zgłaszane przez mieszkańców

Laboratorium Akustyki – Komora pogłosowa

Verified by MonsterInsights