Znak B czy Znak CE? Norma 14351-1

1 lutego 2007 roku została zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 14351-1, jakim są okna i drzwi. Co nas czeka? Co się zmieni? Jaki będzie tryb postępowania w ocenie zgodności i kiedy można będzie znakować wyroby znakiem CE.

 

Norma PN-EN 14351-1
PN-EN 14351-1 „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” dotyczy właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, okien dachowych oraz zestawów okienno-drzwiowych. Prace nad tą normą trwały przeszło 12 lat. Od maja b.r. norma posiada status dokumentu krajowego, została bowiem wdrożona przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 15.05.2006 r. jako norma uznaniowa w języku oryginału (angielski). Obecnie została przetłumaczona na język polski i znajduje się na końcowym etapie ankietyzacji. Norma PN-EN 14351-1 zastępuje polską normę PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana – Okna i drzwi – wymagania i badania”, która została zgłoszona do wycofania. To oznacza, że norma PN-EN 14351-1 stanowiła podstawę do oceny zgodności bez możliwości znakowania znakiem CE. Do czasu zharmonizowania normy przez wszystkie kraje członkowskie Unii, norma PN-EN 14351-1 mogła stanowić podstawę do oceny zgodności i znakowania znakiem B..

W przygotowaniu są jeszcze dwie części normy PN-EN 14351-1 dotyczące: drzwi wewnętrznych bez właściwości odporności ogniowej i/lub dymoszczelności (część 2), okien i drzwi z właściwościami odporności ogniowej i/lub dymoszczelności (część 3).

Norma PN-EN 14351-1 podaje właściwości eksploatacyjne dla okien i drzwi zewnętrznych (ok. 22 cechy) oraz ich klasyfikację, a także metody ich sprawdzenia wg odpowiednich norm badawczych. Norma mówi również, jakie informacje powinien dostarczyć producent w zakresie dostawy materiałów, przechowywania, transportu, konserwacji i montażu wyrobu, a także o sposobie oznakowania wyrobu przez producenta. Jeśli producent stolarki budowlanej nie jest odpowiedzialny za montaż wyrobu, powinien dostarczyć ekipie montażowej instrukcję montażu wyrobu, jak również informację o konserwacji i bezpiecznym użytkowaniu wyrobu.

Ocena zgodności
Ocena zgodności wyrobu z wymaganiami normy PN-EN 14351-1 polega na przeprowadzeniu „badań typu” (ITT) oraz na prowadzeniu i utrzymywaniu przez producenta Zakładowej Kontroli Produkcji (FPC). W ramach ZKP producent oczywiście powinien prowadzić odpowiednie badania określone w Normie (tablica ZA.3b).

„Badania typu” (ITT) przeprowadzane są w następujących przypadkach:

  • przy rozpoczęciu produkcji nowego wyrobu, bądź przy zmianie procesu technologicznego,
  • przy zamianie właściwości technicznych okien i drzwi (np. zmiana jednego z komponentów, która spowoduje zmianę cech wyrobu).

Co oznacza w praktyce zharmownizowanie normy PN-EN 14351-1 dla producenta okien i drzwi?

Obecnie producent może dokonywać oceny zgodności z ważną Aprobatą Techniczną dla danego systemu okien lub drzwi (jeżeli jest jednym z wnioskodawców – w przypadku aprobaty zbiorowej) lub dokonać oceny zgodności produkowanego wyrobu na zgodność z normą PN-EN 14351-1.

W ramach oceny zgodności z ważnymi Aprobatami Technicznymi ITB przeprowadza się:

  • „badania wstępne pełne” i wystawia na ich podstawie deklarację zgodności lub ubiega się o Certyfikat Zgodności, które stanowią podstawą dla oznakowania znakiem B,
  • przeprowadza „badania okresowe” co 1,5 roku (okna i drzwi balkonowe) co 3 lata (drzwi zewnętrzne) w celu potwierdzenia jakości i deklarowanej zgodności wyrobu,
  • ma wdrożoną i utrzymuje Zakładową Kontrolę Produkcji.

Dla wyrobów, dla których wydano Aprobaty Techniczne ITB, do końca ich ważności, obowiązuje znak budowlany B na terenie Polski.

W przyszłości, gdy nie będą już ważne Aprobaty Techniczne tzn. skończy się ich okres ważności i oczywiście przy zharmonizowanej Normie ocena zgodności znak CE lub B dla wyrobów jakimi są okna i drzwi może przebiegać w następujący sposób:

  • systemodawca systemu przeprowadza „badania typu”, wyniki tych badań może nieodpłatnie udostępnić producentowi okien i drzwi (jest to nawet w interesie systemodawcy, bowiem nie naraża producenta na dodatkowe koszty z tytułu badań) lub producent okien i drzwi sam przeprowadza w/w badania na zgodność z Normą, które to wyniki również może udostępnić innym producentom, udostępnianie wyników badań może odbyć się przy ściśle określonych zasadach,
  • producent okien i drzwi ma wdrożoną i prowadzi Zakładową Kontrolę Produkcji oraz w ramach ZKP prowadzi badania (można je porównać do obecnych badań bieżących i okresowych), które są zależne od wielkości produkcji, producent sam ustala przedział czasowy, oczywiście bez nadinterpretacji tego zapisu, czyli np. nie robi tych badań raz na 5 lat tylko częściej.

Reasumując, norma PN-EN 14351-1 może się wydawać skomplikowanym dokumentem dla producenta okien i drzwi. Jednak naszym zdaniem (choć spotyka się różne i nie zawsze właściwe interpretacje tej normy) producentowi będzie łatwiej i taniej uzyskać znak CE niż dotychczas znak B.

Producent jest odpowiedzialny za wyrób finalny, jakim jest okno, czy też drzwi oraz musi udowodnić (mieć odpowiednie dokumenty), że używane materiały i elementy składowe do produkcji okien są zgodne z odpowiednimi normami.

Verified by MonsterInsights