Zmiana przepisów dotyczących współczynnika przenikania ciepła okien i płynące z tego korzyści

Wraz z nadejściem stycznia 2017 roku, zmieniły się wymagania przepisów, dotyczące maksymalnych współczynników UW okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych oraz okien połaciowych wprowadzanych na rynek polski. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu od tego momentu muszą spełniać wymagania załącznika 2 do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 13 sierpnie 2013 roku, Poz. 926).

Wydane rozporządzenie jest konsekwencją wdrożenia art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153/13 z 18.06.2010). Celem dyrektywy 2010/31/UE jest ekonomicznie uzasadniona poprawa charakterystyki energetycznej budynków w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia, poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu, przy przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł ciepła.

Współczynnik Uw

Aby zobrazować oszczędność płynącą z ograniczenia współczynników UW okien, montowanych w przeciętnym domu jednorodzinnym, wykonano analizę obniżenia kosztów zużycia energii w budynku.

Jako sytuację bazową przyjęto okna o współczynniku Uw = 1,3 W/(m2K), czyli maksymalnym dopuszczalnym obowiązującym do końca 2016 roku. Porównano je z oknami o współczynniku Uw = 1,1 W/(m2K), który obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Dla uproszczenia przyjęto, iż wszystkie okna w budynku mają ten sam współczynnik przenikalności cieplnej (odpowiednio 1,3 W/(m2K) i 1,1 W/(m2K)). Do wyliczeń przyjęto reprezentatywny dom jednorodzinny, w którym zamontowane są okna o łącznej powierzchni 25 m2. Budynek zlokalizowany w okolicach Warszawy.

Posługując się statystycznymi danymi klimatycznymi stacji meteorologicznej Warszawa Okęcie, obliczono ile energii cieplnej będzie przenikać przez 25 m2 okien zamontowanych w budynku, w poszczególnych miesiącach trwania sezonu grzewczego.

Współczynnik Uw

Aby przeliczyć oszczędność energii na oszczędność finansową, posłużono się cenami energii cieplnej dostępnymi na stronie www.instalacjebudowlane.pl.

Koszt wytworzenia 1 kWh ciepła, według cen paliw i energii elektrycznej ze stycznia 2016 roku dla przeciętnego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w okolicy Warszawy, wynosi od 0,13 do 0,55 zł brutto. Wartości te uwzględniają wartość opałową paliw i sprawności źródeł ciepła.

Współczynnik Uw

Posługując się powyższymi danymi wykonano zestawienie oszczędności dla poszczególnych miesięcy występowania sezonu grzewczego i różnych sposobów ogrzewania budynku.

Współczynnik Uw

Suma rocznych oszczędności wydatków na energię grzewczą dla ogrzewania elektrycznego jest przeważająca. Wynika to z faktu, iż ten sposób ogrzewania jest najdroższy.

Takiej samej analizy dokonano, aby zobrazować różnicę między oknami o współczynniku Uw = 0,9 W/(m2K)  a oknami o współczynniku Uw = 1,3 W/(m2K). Porównanie rocznych oszczędności zobrazowano na wykresie:

Współczynnik Uw

Na podstawie powyższego wykresu widać, iż wielkość rocznych oszczędności wydatków na ogrzewanie zależy w sposób znaczący od rodzaju systemu grzewczego i jest dwukrotnie wyższa przy zastosowaniu okien o współczynniku Uw = 0,9 W/(m2K). Będzie to wymogiem od 1 stycznia 2021 roku w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, a od 1 stycznia 2019 roku dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będące ich własnością.

Zwracam uwagę, iż powyższa analiza uwzględnia współczynniki przenikalności cieplnej okien maksymalne dopuszczalne polskimi przepisami. Wobec coraz większej świadomości klienta końcowego oraz dużej konkurencji na rynku okiennym, już teraz producenci muszą myśleć o dalszym obniżaniu tych współczynników. Generować to będzie dla konsumenta dodatkowe oszczędności wydatków na energię grzewczą.  Po kilku sezonach grzewczych oszczędności wydatków na energię grzewczą, płynące z zakupu okien o współczynniku Uw = 0,9 W/(m2K), w stosunku do okien o Uw=1,3 W/(m2K), dla ogrzewania gazem ziemnym, przedstawiają się następująco:

Współczynnik przenikania ciepła

Z powyższego wykresu wynika, iż po dziesięciu sezonach grzewczych oszczędności wynikające z zastosowania okien o lepszej izolacyjności cieplnej wyniosą około 2000 zł.

Warto uświadamiać klienta w zakresie oszczędności energii oraz kosztów ogrzewania i zachęcać do zakupu „cieplejszych” okien. Jest tendencją ogólnoświatową zmniejszanie strat ciepła przez elementy konstrukcji budynku, a prężnie rozwijające się budownictwo pasywne tylko to potwierdza.

Niniejszy artykuł może służyć, jako dobry przykład realnych oszczędności finansowych, płynących z inwestycji w okna o niższym współczynniku przenikania ciepła. Okazuje się, że zmiana przepisów wyjdzie inwestorom na dobre.

 

Opracowanie:

mgr inż. Danuta Rostkowska

MOBILNE Laboratorium Techniki Budowlanej

 

Dokumenty źródłowe:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153/13 z 18.06.2010)

Baza danych klimatycznych dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 

 

 

Verified by MonsterInsights