Zakładowa Kontrola Produkcji, wsparcie

Zewnętrzna inspekcja Zakładowej Kontroli Produkcji, bezcenne wsparcie jakości dla producenta.

od 1 lipca 2013 każdy producent wyrobów budowlanych udostępniający swój wyrób na terenie Unii Europejskiej, powinien wraz z wyrobem dostarczyć Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakować wyrób znakiem CE wraz informacjami towarzyszącymi. Deklaracja oraz oznakowanie CE może towarzyszyć wyrobowi na podstawie:

 • wprowadzanej oraz funkcjonującej Zakładowej Kontroli Produkcji – udokumentowana stała wewnętrzna kontrola zgodnie ze stosowną normą zharmonizowaną lub specyfikacją techniczną,
 • przeprowadzonych badaniach wstępnych typu (ITT) dla określenia właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące współpracy w zakresie konsultacji oraz inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji w odniesieniu do zapisów normy wyrobu dla okien i drzwi zewnętrznych PN-EN 14351+A1:2010 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr CPR 305/2011.

Współpraca ma na celu zapewnienie stałego wsparcia producentowi w zakresie prawidłowego udostępniania wyrobów na rynku jakim są okna i drzwi. Inspekcje ZKP dotyczą fizycznych obszarów produkcji wraz z kontrolą badań bieżących jak i badań kontrolnych gotowego wyrobu oraz prawidłowego jej udokumentowania poprzez zapisy i stosowane procedury.

Taka forma współpracy umożliwia i zapewnia końcową jakość gotowego wyrobu jak i stałe doskonalenie systemu jakości każdemu producentowi.

Audyt początkowy – „0”

Rozpoznanie i sprawdzenie aktualnego stanu działania Zakładowej Kontroli Produkcji.

Szkolenie pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ZKP. Audyt przeprowadzany jest tylko raz na początku.

 

Inspekcje Zakładowej Kontroli Produkcji w cyklu rocznym.

Audyt wybranego obszaru Zakładowej Kontroli Produkcji, np.:

 • personel: odpowiedzialności i uprawnienia,
 • nadzór nad dokumentami, zapisami,
 • dostawy materiałów,
 • materiały do produkcji,
 • zarządzanie produkcją,
 • wyposażenie zakładu produkcyjnego,
 • załadunek, transport, montaż,
 • deklaracja i znakowanie CE,
 • itp. obszary obejmujące zakład produkcyjny.

Fizyczna kontrola całego przebiegu procesu produkcyjnego wraz ze sprawdzeniami bieżącymi udokumentowana zapisem w specjalnym formularzu sporządzonym i podpisanym przez pracownika Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

Pośrednia kontrola gotowego wyrobu poprzez losowe pobranie gotowego wyrobu z magazynu i sprawdzenie go pod kątem utrzymania stałości właściwości użytkowych w laboratorium w zakresie metod badawczych:

 • przepuszczalności powietrza według PN-EN1026,
 • wodoszczelności według PN-EN1027.

Pełna kontrola gotowego wyrobu poprzez losowe pobranie gotowego wyrobu z magazynu i sprawdzenie go pod kątem utrzymania stałości właściwości użytkowych w laboratorium w zakresie metod badawczych:

 • przepuszczalności powietrza według PN-EN 1026,
 • wodoszczelności według PN-EN1027,
 • odporności na obciążenie wiatrem według PN-EN12211,
 • nośności urządzeń zabezpieczających według PN-EN14609,
 • przenikalności cieplnej według PN-EN 10077-1 – metoda obliczeniowa,
 • izolacyjności akustycznej według PN-EN 14351-1+A1 Załącznik B – metoda obliczeniowa.

Firmy zainteresowane współpracą prosimy o podanie w tytule treści e-mail: inspekcja ZKP.

Verified by MonsterInsights