Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki bezpłatnego  korzystania z kalkulatorów do obliczeń:

a) Przenikalności cieplnej okien

b) Przenikalność cieplna okien. Wartości tabelaryczne

c) Określanie izolacyjności akustycznej okien, Katalogu Innowacji

§2
Słownik pojęć użytych w regulaminie

Użytkownik – osoba uprawniona przez Administratora do logowania się i korzystania z funkcjonalności kalkulatorów

Login – indywidualne, niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z narzędzi modelu KKZ,

Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu,

Administrator :

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych, Jana Kasprowicza 21/2

IP PL 8862868350,

KRS 0000461727, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej 

IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 5000 zł

§3
Funkcjonalność KALKULATORÓW

a) Kalkulator. Przenikalności cieplnej okien

 –Obliczenie współczynnika przenikania ciepła wg EN ISO 10077-1:2007. Zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 Tablica E.1 Odrębne określanie właściwości dla okien obliczona wartość dla okna o wymiarach:

·     1,23 x 1,48m ma zastosowanie dla okien o powierzchni ≤ 2,3m² pod warunkiem że szyba ma Ug ≤ 1,9 W/(m².K)

·     1,48 x 2,18m ma zastosowanie dla wszystkich rozmiarów okien.).

Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej dla rozpatrywanych wymiarów.

Ważne!

Wynik obliczony za pomocą kalkulatora jest jedynie wartością pomocniczą dla producenta przy deklarowaniu przenikalności cieplnej dla okien. MOBILNE LTB nie ponosi odpowiedzialności za wynik obliczony za pomocą poniższego kalkulatora.

b) Kalkulator. Przenikalność cieplna okien. Wartości tabelaryczne

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006 wg EN ISO 10077-1:2007 Tablica F1. Zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 Tablica E.1 Odrębne określanie właściwości dla okien obliczona wartość ma zastosowanie dla wszystkich rozmiarów okien.

Ważne!

Wynik obliczony za pomocą kalkulatora jest jedynie wartością pomocniczą dla producenta przy deklarowaniu przenikalności cieplnej dla okien. MOBILNE LTB nie ponosi odpowiedzialności za wynik obliczony za pomocą poniższego kalkulatora.

c) Kalkulator. Określanie izolacyjności akustycznej okien

Określanie izolacyjności akustycznej okien jednoramowych z szybami zespolonymi *IGU (*szyby zespolone izolacyjne, kalkulator nie ma zastosowania dla szyb IGU z SF6)za pomocą wartości tabelarycznych wg PN-EN 14351-1:2006 Załącznik B.

Ważne!

Kalkulator ma zastosowanie dla okien jednoramowych stałych lub otwieranych z klasą przepuszczalności min. 3, lub dla okien jednoramowych przesuwnych w klasie przepuszczalności min. 2. Kalkulator nie ma zastosowania dla drzwi typu okiennego z wypełnieniem płycinowym. Do określenia izolacyjności akustycznej okien niezbędne jest uzyskanie od producenta szyb zespolonych wartości Rw oraz Rw + Ctr.

Wynik obliczony za pomocą kalkulatora jest jedynie wartością pomocniczą dla producenta przy deklarowaniu izolacyjności akustycznej dla okien. MOBILNE LTB nie ponosi odpowiedzialności za wynik obliczony za pomocą poniższego kalkulatora.

§4
Zasady korzystania z Kalkulatorów przez użytkownika

1)  Dostęp do Kalkulatorów możliwy jest wyłącznie w formie online, w związku, z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet.

2)  Korzystanie z Kalkulatorów możliwe jest po przejściu ścieżki rejestracji i równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • Nazwy firmy,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • NIP,
 • Telefon,
 • Email,
 • Województwo.

 

Podawane przez Użytkownika dane, o których mowa w ust. 3 powyżej winny być zgodne ze stanem faktycznym.

3) Użytkownik otrzymuje od Administratora na wskazany przez siebie adres zwrotny indywidualne aktywacje w systemie.

4)  Rozpoczynając korzystanie z Kalkulatorów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5)  Użytkownik zobowiązuje się, że nie udostępni loginu i hasła osobom drugim.

6)  Użytkownik może zaprzestać korzystania z Systemu i usunąć swoje konto w każdym czasie poprzez wysłanie do Administratora prośby o zamknięcie konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7)  Administrator może usunąć konto Użytkownika i zablokować dostęp do z Kalkulatorów, jeśli Użytkownik:

 • narusza postanowienia Regulaminu,
 • podał nieprawdziwe dane,
 • dane są nie pełne.

 

8)  Podany przez Użytkownika przy procesie rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Administratora do:

 • przesyłania Użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail przypomnienia nazwy użytkownika (Loginu),
 • kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z Kalkulatorami (w szczególności do informowania o zmianach w Kalkulatorach, nowych usługach, aktualnościach, itp.),
 • o przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą, treści związanych z profilem działalności Administratora

 

9)  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa w ust. 14 oraz na przetwarzanie w tych celach adresu e-mail podanego Administratorowi.

10) Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika.

11) System jest dostępny nieprzerwanie, przy czym Administrator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności kalkulatorów (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji sprzętu i oprogramowania obsługujących narzędzi oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).

12) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług przez Administratora zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§5
Ochrona danych w Systemie

1) Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w procesie rejestracji.

2) W momencie rezygnacji, dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w procesie rejestracji zostaną usunięte. 

§6
Zakres odpowiedzialności Administratora

1) Administrator podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kalkulatorów. Obliczania za pomocą kalkulatora są jedynie wartością pomocniczą dla producenta Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania narzędzi oraz nieprawidłowego korzystania z narzędzi  przez użytkowników.

2) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownika.

3) Administrator nie odpowiada za treść, dane wprowadzane przez użytkownika do kalkulatorów.

4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez użytkownika osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

§7
Postanowienia końcowe

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.badaniaokien.pl w zakładce „Regulamin”.

2) Administrator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję usług.