Regulamin warunków uczestnictwa w szkoleniu i warunki rezygnacji

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń obowiązujący od dnia 01.12.2022 r.

§ 1 Organizator szkoleń otwartych

 1. Organizatorem szkoleń otwartych jest Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Jana Kasprowicza 21/2, 58 300 Wałbrzych.
 2. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000461727, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 5000 zł

§ 2 Uczestnictwo w szkoleniu otwartym

 1. Warunkiem wzięcia udziału jest zapoznanie się z regulaminem szkoleń otwartych
 2. Dodatkowo warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest wypełnienie zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej www.badaniaokien.pl/szkolenia .

§ 3 Cennik szkoleń i warunki płatności

 1. Należy pamiętać, że cennik szkoleń otwartych wraz z terminami znajduje się na stronie internetowej szkoleń otwartych firmy Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.. Czyli pod adresem www.badaniaokien.pl/szkolenia
 2. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za szkolenie na konto firmy Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.. Numer konta 86 1140 2017 0000 4802 0684 6523 1635 Mbank S.A.
 3. Płatność należy dokonać przelewem, na podstawie faktury pro-formy, najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po zrealizowanym szkoleniu i przekazana Zamawiającemu. Czyli osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną e-mailem (zgodnie z ustaleniami).

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia otwartego

 1. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z udziału w szkoleniu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o zwraca 100% dokonanej wpłaty.
 2. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z powodów leżących po stronie organizatora zajęć, zostaje zwrócone 100% dokonanej wpłaty.
 3. W pozostałych przypadkach Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o potrąca 50% należności tytułem rekompensaty.

§ 5 Zmiana terminu szkolenie otwartego

 1. Organizator, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia.
 2. Reklamacje przyjmowane są pisemnie pocztą lub e-mailem w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. 

§ 6 Administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Jana Kasprowicza 21/2, 58 300 Wałbrzych.
 2. Dane Zamawiającego podane w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Jana Kasprowicza 21/2, 58 300 Wałbrzych.
 3. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.w związku realizacją szkolenia. Czyli zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 4. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Jana Kasprowicza 21/2, 58 300 Wałbrzych, działań marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

5. Należy pamiętać, że zamawiający ma prawo do zmieniania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych. Czyli jest to zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 7 Szkolenie

 1. Przede wszystkim szkolenia są organizowane przez firmę Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Jana Kasprowicza 21/2, 58 300 Wałbrzych z najwyższą starannością.
 2. Do prowadzenia szkoleń organizator dedykuje trenerów przygotowanych merytorycznie i praktycznie, dobranych w zależności od tematyki Szkolenia.
 3. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej znajdującej się w budynku siedziby Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., ul.Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych.
 4. Sala szkoleniowa posiada wszelkie niezbędne środki, w szczególności: audiowizualne oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia.
 5. Cena szkolenia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w czasie określonym w materiałach informacyjnych lub harmonogramie na stronie internetowej. W szczególności: materiały szkoleniowe, wykorzystanie środków dydaktycznych, poczęstunek podczas przerw kawowych (napoje, cukierki i ciastka) oraz lunch.
 6. Czas trwania szkolenia jednodniowego wynosi 6 godzin. W tym wliczone 2 przerwy kawowe po 15 minut oraz jedna przerwa na lunch.
 7. Szkolenie zostaje zakończone, wręczeniem certyfikatu ukończenia Szkolenia.
Verified by MonsterInsights