Przenikalność cieplna okien i drzwi, ciepła ramka, wilgoć na szybach, współczynnik Uw i Ud

Przenikalność cieplna okien i drzwi, ciepła ramka, wilgoć na szybach, współczynnik Uw i Ud
Przenikalność cieplna to bardzo ważna właściwość okien i drzwi. Umieszczenie informacji o jej wartości na Deklaracji Właściwości Użytkowych to obowiązek producenta. Od tego parametru zależy również jaki bilans energetyczny będzie posiadał budynek. W tym odcinku dowiecie się: – czym w jest współczynnik przenikania ciepła, – w jakiś sposób wyznacza się współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi, – co ma wpływ na współczynnik przenikania okna i drzwi, – co to jest mostek termiczny, – przepisy i wymagania. Jeśli spodobał wam się ten odcinek polubcie ten film – dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji tego kanału. Możecie również wspierać ten kanał na stronie patronite.pl/oknofakty Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia. PN-EN ISO 10077-1:2017-10 — Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2017-10 — Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.

Verified by MonsterInsights