Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych

Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych
MOBILNE Laboratorium jest jednym z członków PGJN, dzięki temu bierzemy czynny udział w pracy w ramach Dyrektywy 89/106/EWG.Do podstawowych zadań Grupy Jednostek Notyfikowanych należą:

  • budowanie wzajemnego zaufania i przejrzystości pomiędzy jednostkami notyfikowanymi i władzami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie w państwach członkowskich,
  • osiąganie spójnego stosowania wymagań oceny zgodności przez wszystkie jednostki upoważnione do wykonywania zadań z zakresu oceny zgodności,
  • zapewnianie wszystkim zainteresowanym stronom właściwej informacji, co do zakresu działania i kompetencji poszczególnych jednostek notyfikowanych oraz co do rodzaju świadczonych przez nie usług,
  • wkład w opracowywanie norm i wytycznych EOTA w zakresie objętym działalnością jednostek notyfikowanych.
Verified by MonsterInsights