WINDOORTESTER

logo-350x131

WINDOORTESTER stanowiska do badania okien i drzwi zewnętrznych.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej bazując na własnych wieloletnich doświadczeniach w projektowaniu stanowisk badawczych oraz ich eksploatacji, stworzyło i wprowadziło do swojej oferty niezawodne oraz funkcjonale stanowiska do badania okien i drzwi zewnętrznych spełniające wymagania norm badawczych.

Stanowiska badawcze przeznaczone są do wykonywania badań kontrolnych w zakładowych laboratoriach badawczych producenta. Możliwość wykonywania częstych kontroli gotowego wyrobu w zakresie: przepuszczalności powietrza, wodoszczelności czy odporności na obciążenie wiatrem daje pełny obraz jakości produkowanego wyrobu.

Sterowanie procesami badawczymi realizowane jest za pomocą dotykowego pulpitu sterowniczego. Wszystkie prowadzone badania mogą być przeprowadzane za pomocą automatycznych procedur badawczych lub w sposób manualny dla dowolnej wartości badawczej.

Jako firma Polska oraz laboratorium badawcze zapewniamy skuteczne wsparcie techniczne w zakresie obsługi, metod badawczych oraz przepisów związanych z legalnym wprowadzeniem wyrobów do obrotu.

windoortester2-300x225Dla zapewnienia stałości wiarygodności wyników badawczych nasze laboratorium zapewnia obsługę w zakresie sprawdzeń okresowych oraz kalibracji toru kontrolno- pomiarowego.

Na specjalne życzenie tor kontrolno-pomiarowy może zostać wyposażony w urządzenia pomiarowe z świadectwami wzorcowań z akredytowanych laboratoriów pomiarowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu producent może obniżyć koszty badań wstępnych typu. Notyfikowane laboratoria zewnętrzne mogą w ten sposób wykorzystać infrastrukturę badawczą producenta  do przeprowadzenia badań ITT zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1.

Wykonywanie regularnych badań kontrolnych jest integralną częścią Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnej z normą PN-EN 14351-1+A1 i umożliwia na tej podstawie oznakowywanie okien i drzwi znakiem CE oraz wystawianie Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Stanowiska badawcze WINDOORTEST do badania okien i drzwi zapewniają:

 • komfort pracy,
 • łatwość obsługi,
 • obniżenie, a nawet wyeliminowanie kosztów badań kontrolnych i wstępnych typu (ITT),
 • konkurencyjną cenę zakupu.

Stanowiska WINDOORTEST przeznaczone do wykonywania badań, testów i kontroli okien w zakresie:

 • przepuszczalności powietrza zgodnie z normą badawczą EN 1026, klasyfikacja wyników zgodnie z normą klasyfikacyjną EN 12207,
 • wodoszczelność zgodnie z normą badawczą EN 1027,
 • odporność na obciążenie wiatrem z godnie z normą badawczą EN 12211, w tym powtarzalna próba zmiennych ciśnień 50 cykli oraz test bezpieczeństwa.

Stanowisko w standardzie wyposażone jest w ciekłokrystaliczny panel dotykowy o przekątnej 7 cali. Program sterujący zawiera automatyczne zaprogramowane procedury ułatwiające przeprowadzanie badań zgodnie z normami badawczymi.

 

Dodatkowe opcje wyposażenia stanowisk badawczych WINDOORTEST dostępne przy zamówieniu na życzenie:

 • inne wymiary badawcze,
 • większy zakres ciśnień badawczych,
 • sterowanie za pomocą PC i punktu dostępowego WiFi,
 • zestaw do badania odporności na obciążenie wiatrem: statyw do mocowania czujników przemieszczeń, czujniki przemieszczeń, podstawy magnetyczne do mocowania czujników,
 • zestaw do badania nośności urządzeń zabezpieczających zgodnie z normami EN 14609 okna i EN 948 drzwi zewnętrzne: statyw do blokowania skrzydła i zawieszenia obciążników, zestaw obciążników o łącznej masie 350N,
 • przymiar liniowy 5m, poziomica budowlana 1.2m, suwmiarka: ze świadectwami sprawdzenia i certyfikatami naszego laboratorium,
 • świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium pomiarowego urządzeń pomiarowych przepływu powietrza i ciśnienia badawczego.

WINDOORTEST test stands for testing windows and external doors. + LOGO do lewejMobile Laboratory for Building Technology has created and included in its offer reliable and functional test stands for testing windows and external doors. These test stands have been created on the basis of years of our own experience in designing and using test stands in order to meet the high requirements of standards.Test stands are intended for testing finished products in producers’ plant research laboratories. The possibility of frequent testing of such parameters of finished products as air permeability, watertightness, or wind load results in a full picture of the quality of the manufactured good.As a Polish company and a research laboratory we ensure effective technical support within service, research methods and regulations applying to products to be legally introduced on the market.In order to ensure stability of reliability of research results our laboratory offers help with day-to-day tests and calibration of the control and measuring chain.

On special request the control and measuring chain can consist of measuring instruments with calibration certificates issued by accredited measurement laboratories. Therefore the manufacturer can reduce the cost of initial tests. And external notified laboratories can make use of the manufacturer’s research infrastructure in order to conduct ITT tests in accordance with the PN-EN 14351-1+A1 standard.

Regular production control tests are an integral part of Factory Production Control which is consistent with the PN-EN 14351-1+A1 standard and on its basis windows and doors can be marked with the CE mark and the Declaration of Conformity can be issued.

WINDOORTEST test stands for testing windows and doors ensure:

 • work comfort
 • easy operation
 • reduction of costs of production control tests and initial type tests (ITT)
 • competitive purchasing  price

WINDOORTEST stands are intended for research, tests and checks of windows and doors as regards:

 • air permeability in accordance with standard EN 1026, classification of results in accordance with classification standard EN 12207
 • watertightness in accordance with standard EN 1027,
 • wind load resistance in accordance with standard EN 12211, including repeatable test at variable pressures (50 cycles) and the safety test,

The standard WINDOORTEST test stand is equipped with a 7” LCD touch screen. The control program enables  test procedures to be programmed automatically in accordance with standards or makes it possible to set your own research standards.

On special request the WINDOORTEST test stands can be equipped with:

 • individual dimensions   of stand,
 • individual range of test pressures,
 • PC control in Wi-Fi spots,
 • set for testing wind load resistance: support for mounting position sensors, position sensors, magnetic base for mounting sensors,
 • set for testing load capacity of safety devices in accordance with standard EN 14609 for windows and EN 948 for external doors: support for blocking sashes and hanging weights, set of weights of total weight of 350N,
 • 5m rule,  1.2m spirit level, calliper with calibration certificate and certificate issued by our laboratory,
 • calibration certificate issued by an accredited measurement laboratory for equipment measuring airflow and testing pressure
Verified by MonsterInsights