Dokumentacja z badań

Jakie dokumenty powinien otrzymać producent z laboratorium wykonujące wstępne badania typu.
Obowiązki laboratorium wykonujące badania typu w 3 systemie oceny zgodności związne z wydawaniem dokumentacji badawczej.

Przypomnijmy: producent chcący wprowadzić swoje wyroby do obrotu i powszechnego stosowania dokonuje oceny zgodności swoich wyrobów na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań typu oraz wdrożonej i utrzymywanej Zakładowej Kontroli Produkcji. Następnym krokiem jest wystawienie deklaracji zgodności i oznakowanie wyrobów znakiem CE wraz z informacjami towarzyszącymi. Od lipca 2013 dodatkowo producent musi dołączyć do każdej partii zamówionych wyrobów deklarację właściwości użytkowych.
Dowodem na przeprowadzenie badań typu w laboratorium notyfikowanym jest wydanie przez nie sprawozdania, raportu lub protokołu z badań.
Czy zlecający badanie typu może, więc wymagać coś jeszcze?

Prawie wszystkie notyfikowane i akredytowane laboratoria w europie wydają (wartość dodana „od siebie”) dodatkowy dowód badań zawierający osiągnięte klasy lub wyniki w formie: Klasyfikacja Właściwości – wydawana przez nasze MOBILNE Laboratorium, Świadectwo badań, Świadectwo kwalifikacyjne – umownie „dyplom/laurka”. Są to swojego rodzaju dyplomy potwierdzające przeprowadzenie badań ale wydawane jako element marketingowy laboratorium czyli nieobowiązkowy. Producenci często posługują się takimi „świadectwami”, ponieważ zawierają one niezbędne informacje w pigułce. Raport z badań zawiera wiele stron, więc jest kłopotliwy do ewentualnego przedstawienia uzyskanych wyników kontrahentowi.
Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę na bardzo ważny szczegół pojawiający się w takich dodatkowych śwaidectwach.
W Polsce zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji taki dodatkowy marektingowy dokument nie może zawierać symbolu (znaku) akredytacji, który często jednak pojawia się na nich. W przypadku laboratoriów badawczych jest to umieszczone w ramce logo PCA (Polskie Centrum Akredytacji) pod spodem menzurka na niebieskim tle oraz nr akredytacji posiadany przez laboratorium. Na spotkaniu Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych, które odbyło się 7 marca 2013 w ITB w Warszawie, temat ten został poruszony przez naszą jednostkę badawczą i potwierdzony słowami przedstawiciela PCA – symbol akredytacji może pojawiać się tylko w raportach z badań. Zasady stosowania symboli akredytacji są również szczegółowo opisane w dokumencie wydanym przez PCA (patrz: https://www.pca.gov.pl/doc/DA-02.pdf). Na spotkaniu przedstawiliśmy również propozycję, aby przyjąć jednoznacznie brzmiącą nazwę dla dodatkowych infromacji z badań załączanych do raportów, ale niestety żadne z uczestniczących laboratoriów nie wyraziło zainteresowania.

Dlaczego to takie ważne?

  1. Z powodu stosowania różnych nazw dla wydawanych „laurek” przez laboratoria prowadzi to różnych nieporozumień w kręgu – laboratorium – producent – klient.
  2. Wprowadza to pewien zamęt na rynku. „Świadectwo” (tłumaczone często na język angielski jako „certyficate”) zawierające symbol akredytacji może wprowadzać w błąd: klienta indywidualnego, inwestora, inspektora budowy itp. osoby/podmioty, że ma do czynienia z „Certyfikatem Jakość” wydanym przez laboratorium badawcze. W 3 systemie oceny zgodności (w naszym przypadku okna i drzwi) nie istnieje coś takiego jak certyfikat z badań. Inaczej mówiąc producent zlecając badania typu dla swoich wyrobów nie może oczekiwać, że uzyska taki certyfikat.
  3. Jest to poważne naruszenie zasad ustanowionych przez PCA.

MOBILNE Laboratorium i Klasyfikacja właściwości
Wraz z raportami z badań zawierającymi dokumentację techniczną nasze laboratorium wydaje Klasyfikację właściwości jako załącznik. Projektując naszą klasyfikację (nie postrzegamy tego jednak jako dowód z badań, lecz jest to zaklasyfikowanie wyników) posłużyliśmy się normą wyrobu PN-EN 14351-1+A1, która zawiera tablicę zawierające wyznaczanie klas właściwości wyrobów. W ten sposób chcemy zapewnić pewną kompatybilność z normą wyrobu i z przyszłą deklaracją właściwości użytkowych.

Verified by MonsterInsights