Deklaracja właściwości użytkowych – zmiany w przepisach

Nowelizacja rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR)

W lutym 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały następujące dokumenty:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. U. L 157 z 27.05.2014, str. 76—79).
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. U. L 159 z 28.05.2014, str. 41—46).

Nowelizacja przede wszystkim przynosi zmiany dotyczące wzoru oraz sposobu wypełnia deklaracji właściwości użytkowych przez producentów wyrobów budowalnych. Do tej pory bardzo wielu producentów miało olbrzymi problem z jej wypełnień oraz zrozumieniem niektórych podpunktów. Sposobów wypełnienia deklaracji było takie wiele jak wielu jest niemalże producentów. Specjalnie na ten temat organizowane były konferencje i szkolenia. Dlatego też została stworzona instrukcja w dokumencie Nr 574/2014, która wyjaśnia w jakiś sposób należy wypełnić deklarację i jednocześnie pozwoli to uniknięcie różnych interpretacji na temat jej treści.

Zmienił się również wzór oraz dodano informację na temat jej dowolnej konfiguracji. Producent może również zamieścić w deklaracji właściwości użytkowych kilka typów wyrobów jednocześnie dotyczących danej partii lub serii pod warunkiem, że zrobi to w sposób jasny i czytelny.

Aktualizacja (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 dotycząca załącznika V w CPR 305/2011) dotyczy również sposobu postepowania przy ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk w zależności od stosowanego systemu oceny.

W przypadku okien i drzwi balkonowych bez wymagań dymoszczelności i ognioodporności gdzie zastosowanie ma norma zharmonizowana PN-EN 14351-1+A1:2010 – system oceny 3, laboratorium notyfikowane dokonuje oceny właściwości użytkowych na podstawie badań i obliczeń, a producent przeprowadza Zakładową Kontrolę Produkcji.  Na tej podstawie producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i określa typ wyrobu. Od 1 lipca 2013 to laboratorium badawcze dokonywało ustalenia typu wyrobu.

Celem nowelizacji ma być ułatwienie pracy producentów jak i jednostkom notyfikowanym w procesie oceny zgodności, zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz ma zwiększyć przejrzystość w interpretacji – wspólnego mianownika.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rozporządzeniami dostępnymi pod poniższymi linkami. Dokumenty w plikach pdf.

Verified by MonsterInsights