Czy okna mogą cieknąć? Klasy wodoszczelności okien. Wodoszczelność EN 1027

Czy okna mogą cieknąć? Klasy wodoszczelności okien. Wodoszczelność EN 1027
Czy okna mogą cieknąć? Klasy wodoszczelności okien.Wodoszczelność EN 1027

  Wodoszczelność okien to równie ważna cecha jak szczelność na przenikanie powietrza. To druga właściwość, którą zaraz po popularnym – wieje przez okna – jest najczęściej zgłaszana jako wada reklamacyjna przez użytkowników. Wodoszczelność okna to bardzo ważna właściwość. Jej brak lub bardzo niska klasa może spowodować różne szkody związane z samym oknem np. jeśli będzie np. o konstrukcji drewnianej. Ciągła i nadmierna penetracja wody do pomieszczenia może wyrządzić szkody materialne – np. zniszczona ściana lub podłoga. W tym odcinku: Jak wykonuje się badania wodoszczelności okien? Jakie są klasy wodoszczelności okien i drzwi? W których miejscach najczęściej ciekną okna lub drzwi?
  Przydatne normy i dokumenty: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).
PN-EN 14351-1+A2 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne.
PN-EN 12519 – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-EN 1027 – Okna i drzwi — Wodoszczelność — Metoda badania.
PN-EN 12208 – Okna i drzwi — Wodoszczelność – Klasyfikacja. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych.
Wytyczne Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB. Numer w serii: 414/2020.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych.
  Wodoszczelność okien to równie ważna cecha jak szczelność na przenikanie powietrza. To druga właściwość, którą zaraz po popularnym – wieje przez okna – jest najczęściej zgłaszana jako wada reklamacyjna przez użytkowników.
Verified by MonsterInsights